Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18

Syndyk masy upadłości VINSAR Holding S.A. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000597142) oferuje do sprzedaży wierzytelności względem: Elżbiety Kozioł prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kocioł TERMIX PLUS E.M. KOZIOŁ S.C. – tytuł wykonawczy: nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XV Wydział Gospodarczy z …

Janina Łuszczyńska sygn. akt WR1F/GUp-s/162/2023

Obwieszczenie Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Łuszczyńskiej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 311 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. WR1F/GUp-s/162/2023, w oparciu o Regulamin z dnia 18 stycznia 2024 r. w trybie przetargu: …

Aleksandra Korus – FINMAT

                  Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 22.12.2023 r. Sędzia sprawozdawca w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydz. Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Korus – FINMAT, z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Częstochowska 20; NIP: 5731141640; REGON: …

ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu: nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – …

Sylwia Błaszków sygn. akt OP1O/GUp-s/173/2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego – nieruchomość w Brzegu Przedmiotem sprzedaży jest: lokal niemieszkalny o powierzchni 187,50 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1B/00045576/7, który znajduje się przy ul. …

Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie

Syndyk Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” w upadłości z siedzibą w Oleśnie sprzeda z wolnej ręki składniki majątkowe – nieruchomości i ruchomości Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z …

PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie z dnia 15.11.2023 r., wierzytelności przysługującej Upadłej Spółce wobec dłużnika w kwocie należności głównej wynoszącej 141.644,86 zł oraz odsetki …

PW Pro-Service sp. z o.o.

Obwieszczenie Wykaz ruchomości z cenami minimalnymi netto za poszczególne ruchomości.   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2024 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) …