Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18

Vinsar Holding S.A. sygn. akt:  VIII GUp 57/18

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 609/17, ogłosił upadłość Vinsar Holding S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000597142).
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soję, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Kaczmarek i Skonieczna – Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (KRS nr 0000614840).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848, z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 57/18.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi – w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(IMSiG Numer 78/2018 (5466) z 20 kwietnia 2018 r., Pozycja 16765)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe VINSAR Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000597142) o sygn. akt VIII GUp 57/18, zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności (lw 1 – lw 34, zw 1 – zw 34), uzupełniona następnie w dniu 28 czerwca 2019 roku (lw 35, zw 35), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(IMSiG Numer 158/2019 (5797) z 16 sierpnia 2019 r., Pozycja 42478)