Tomasz Skonieczny, jako wspólnik Spółki cywilnej ROLTECH sygn. akt: V GRp 3/18

Tomasz Skonieczny, jako wspólnik Spółki cywilnej ROLTECH sygn. akt: V GRp 3/18

Zgromadzenie wierzycieli
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 30 lipca 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Tomasza Skoniecznego, jako wspólnika Spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 3/18), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami na dzień 21 września 2018 r., godz. 1100, w Sali 229 tutejszego Sądu przy ul. Ozimskiej 60a, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie), z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
W przedmiotowej sprawie został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych w sekretariacie tut. Sądu.
(IMSiG Numer 170/2018 (5558) z 3 września 2018 r., Pozycja 38240)

Spis wierzytelności
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 21 września 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika – Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji,  prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 33, 49-100 Niemodlin, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygnatura akt: V GRp 3/18) został zatwierdzony spis wierzytelności dłużnika.
(IMSiG Numer 198/2018 (5586) z 11 października 2018 r., Pozycja 44735)

Zatwierdzenie układu
Sędzia komisarz nadzorujący przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika – Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 33, 49-100 Niemodlin, toczące się w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 3/18), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. na podstawie art. 186 w związku z art. 119 Prawa Restrukturyzacyjnego, stwierdził, że został przyjęty układ z wierzycielami, o następującej treści:
Grupa I – bank ING Bank Śląski S.A.

  1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych).
  2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób:

– należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
Grupa II – pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem

  1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie,
  2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego,
  3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

(IMSiG Numer 215/2018 (5603) z 6 listopada 2018 r., Pozycja 48674)

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym pod sygnaturą V GRp 3/18 postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 33, 49-100 Niemodlin, o następującej treści:
Grupa I – bank ING Bank Śląski S.A.

  1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych).
  2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób:

– należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Grupa II – pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem

  1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie.
  2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.
  3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia w sprawie sygn. akt V GRp 3/18 z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji nadzorca sądowy – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) – obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu.
(IMSiG Numer 239/2018 (5627) z 11 grudnia 2018 r., Pozycja 55529)

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyśpieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji,  prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 33, 49-100 Niemodlin, prowadzonego pod sygnaturą V GRp 3/18, wobec prawomocności postanowienia z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 października 2018 r.
Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy wykonania układu objął nadzorca sądowy – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840).
(IMSiG Numer 34/2019 (5673) z 18 lutego 2019 r., Pozycja 9001)