Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT sygn. akt: VIII GUp 123/16

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 września 2016 r., sygn. akt VIII GU 305/16, ogłosił upadłość Rafała Blicharza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT we Wrocławiu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840; wspólnicy: Jarosław Kaczmarek z licencją doradcy restrukturyzacyjnego nr 137, Izabela Skonieczna-Powałka z licencją doradcy restrukturyzacyjnego nr 772). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 123/16.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 196/2016 (5081) z 10 października 2016 r., Pozycja 25649)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Rafała Blicharza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT z siedzibą we Wrocławiu, o sygn. akt VIII GUp 123/16, zawiadamia, że w dniu 12.04.2017 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
Oświadczam, że treść niniejszego ogłoszenia jest zgodna z tą przekazaną na elektronicznym nośniku informacji.
(MSiG Numer 85/2017 (5222) z 4 maja 2017 r., Pozycja 16581)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Rafała Blicharza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT z siedzibą we Wrocławiu (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt VIII GUp 123/16, zawiadamia, że w dniu 3.03.2020 r. została mu przekazana przez syndyka ostateczna wersja (pierwszego) uzupełnienia listy wierzytelności w tym postępowaniu, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy (informacja ukryta), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
(IMSiG: Numer 52/2020 (5942) z 16 marca 2020 r., Pozycja 14646)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Blicharza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT z siedzibą we Wrocławiu (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt VIII GUp 123/16, obwieszcza, że złożony przez syndyka w dniu 3.09.2020 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy (informacja ukryta) we Wrocławiu oraz w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(IMSiG: Numer 14/2021 (6159) z 22 stycznia 2021 r., Pozycja 4930)