Maksymilian Jachym sygn. akt OP1O/GUp/20/2023

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego – nieruchomości w Gierałcicach

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, położona w miejscowości Gierałcice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 234/4 ark. m. 4 obszaru łącznie 1.566 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr OP1U/00017332/8;
  2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami niemieszkalnymi, położona w miejscowości Gierałcice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 233/4 oraz nr 229/13 ark. m. 4, o łącznej powierzchni 3.151 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr OP1U/00017333/5

za łączną cenę nie niższą niż kwota 471.600,00 zł (słownie czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych), (zwaną dalej: ,,Ceną Minimalną”), z zastrzeżeniem że wartość ta nie uwzględnia kosztów transakcji sprzedaży oraz związanych z transakcją sprzedaży podatków i opłat, które są dodatkowym obciążeniem nabywcy nieruchomości

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2024 r. do godz. 15:00

bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta  Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres siedziby Syndyka, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, o terminie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl.

Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Przedmiot oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Regulamin sprzedaży