ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki w formie przetargu:

Nieruchomość I

  1. udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00305750/0 –– 132 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych);
  2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/3 o powierzchni 1,0985 ha, położona w Wierzbicach gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00079799/1 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 664 000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
  3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/7 o powierzchni 0,0056 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00288444/6 – za kwotę nie niższą niż (netto) 8 800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych).

Łączna kwota: 1 805 300,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy trzysta złotych).

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucone.

Nieruchomość II

  1. udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00305750/0 – za kwotę nie niższą niż (netto) 132 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych);
  2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/4 o powierzchni 1,0983 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląski, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00288446/0 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 664 000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Łączna kwota: 1 796 500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucone.

Nieruchomość III

  1. udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00305750/0 – za kwotę nie niższą niż (netto) 132 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych);
  2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/5 o powierzchni 1,0715 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00232841/2 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 623 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);

Łączna kwota: 1 755 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucone.

Nieruchomość IV

  1. udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00305750/0 – za kwotę nie niższą niż (netto) 132 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych);
  2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/6 o powierzchni 1,0940 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00288442/2 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 495 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Łączna kwota: 1 627 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucone.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XX/99/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2000 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice – część wschodnia, powyższe działki posiadają przeznaczenie oznaczone symbolem 6UP – podstawowa funkcja produkcyjnousługowa z dopuszczeniem lokalizacji innych funkcji, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2024 r. o godz. 15:00.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50–203 Wrocław) w godz. od 9:00 do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Syndyk udostępnia treść operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można również uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455.

UWAGA! Istnieje możliwość także nabycia sąsiednich nieruchomości (działek) celem zwiększenia powierzchni inwestycyjnych. Dalsze informacje na temat sąsiednich udzielane są telefonicznie.

Regulamin sprzedaży 1

Regulamin sprzedaży 2

Regulamin sprzedaży 3

Regulamin sprzedaży 4

Mapa działek