PW Pro-Service sp. z o.o.

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości PW Pro-Service Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486496) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego w oparciu o Regulamin z dnia 26.02.2021 r. w trybie przetargu i ewentualnej aukcji (w przypadku wskazanym w Regulaminie) na nabycie przedmiotu masy upadłości PW Pro-Service sp. z o.o. w upadłości tj. drutu niklowego (nić niklowa) o wadze 294 g i średnicy 0,025 mm w postaci dziesięciu szpul (w sumie 294 g), objętych certyfikatem nr 201302 0001685-2B z dnia 14 lipca 2016 r., wystawionym przez przechowawcę – IGAS research z siedzibą w Niemczech.

Termin składania ofert: do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00, cena minimalna: 18.800,00 zł.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 26.02.2021 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 71 322 00 85.

 Regulamin sprzedaży

Certyfikat – Załącznik 1

Certyfikat – Załącznik 2

Certyfikat – Załącznik 3

Certyfikat – Załącznik 4    

 

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży

  z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa – bazę paliw

Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, stanowiącą bazę paliw płynnych, obejmująca następujące składniki m.in.:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia  i  wyposażenie zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  2. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach  działki 12/30 o pow. 0, 1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0  prowadzoną  przez  Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych

z wyłączeniem:

składników majątkowych wymienionych w postanowieniu Sędziego-Komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GUp 65/17, tj:

– drutu niklowego (nici niklowej) 294 g, 10 szpulek;

– środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych;

– należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych i innych;

– serwera IBM;

– dokumentacji i korespondencji upadłego,

za cenę nie niższą niż 1.289.400,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek).

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com,  www.upadlosci24.pl.  Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

 

Regulamin sprzedaży