DIAM ADVERTISING GROUP S.A. sygn. akt: VIII GUp 5/07

DIAM ADVERTISING GROUP S.A. sygn. akt: VIII GUp 5/07

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 13/07 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku „DIAM ADVERTISING GROUP” SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 13, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Artura Tomanka i syndyka upadłości w osobie Jarosława P. Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza.
Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały one ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby również w tym terminie zgłosiły je Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesyłać pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grabiszyńska 269, 53-235 Wrocław, z podaniem sygnatury akt VIII GUp 5/07.
(IMSiG Numer 98/2007 (2695) z 22 maja 2007 r., Pozycja 6214)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „DIAM ADVERTISING GROUP” SA we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 5/07) ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Grabiszyńskiej 269 we Wrocławiu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(IMSiG Numer 5/2008 (2854) z 8 stycznia 2008 r., Pozycja 288)

Plan podziału
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika DIAM Advertising Group SA w likwidacji we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 5/07, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy, który to plan można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, ul. Poznańska 16, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza ewentualne zarzuty przeciwko planowi podziału.
(IMSiG Numer 243/2009 (3346) z 14 grudnia 2009 r., Pozycja 15514)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 5/07, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z 29 stycznia 2010 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „Diam Advertising Group” SA we Wrocławiu.
(IMSiG Numer 32/2010 (3390) z 16 lutego 2010 r., Pozycja 1840)