BEEKS FURNITURE Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 18/08

BEEKS FURNITURE Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 18/08

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 74/08 ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – „Beeks Furniture” Sp. z o.o. w Czatkowicach, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Tadeusza Piórka (od 3 września 2008 r. zarządcy tymczasowego w osobie Jarosława P. Kaczmarka).
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańskiej 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 18/08.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(IMSiG Numer 188/2008 (3037) z 25 września 2008 r., Pozycja 12364)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beeks Furniture Sp. z o.o. w Czatkowicach obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 18/08) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 15 i 17 kwietnia 2009 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(IMSiG Numer 89/2009 (3192) z 8 maja 2009 r., Pozycja 5711)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beeks Furniture Sp. z o.o. w Czatkowicach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 18/08), ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 16 grudnia 2011 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(IMSiG Numer 252/2011 (3865) z 30 grudnia 2011 r., Pozycja 16539)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beeks Furniture Sp. z o.o. w Czatkowicach obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 18/08) ogłasza, że 15 listopada 2012 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(IMSiG Numer 228/2012 (4093) z 23 listopada 2012 r., Pozycja 15472)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 18/08, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z dnia 27 grudnia 2012 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Beeks Furniture Sp. z o.o. w Czatkowicach, obejmującego likwidację majątku upadłego.
(IMSiG Numer 198/2013 (4315) z 11 października 2013 r., Pozycja 14343)