Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 61/15

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 61/15

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 16 września 2015 r., sygn. akt VIII GU 60/15, ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 61/15.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(IMSiG Numer 190/2015 (4821) z 30 września 2015 r., Pozycja 14683)

Opis i szacowanie majątku
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości samodzielnego lokalu nr 8, o powierzchni użytkowej 40,30 m2, umiejscowionego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 52c, stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość, wraz z wynoszącym 272/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1E/00054566/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla których to składników Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1E/00096696/8.
Złożony do akt postępowania upadłościowego spis inwentarza z opisem i oszacowaniem można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(IMSiG Numer 214/2015 (4845) z 3 listopada 2015 r., Pozycja 16918)

Ogłoszenie o przetargu
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedaje z wolnej ręki nieruchomość i prawa do niej.
Oferta obejmuje nieruchomość zlokalizowaną w Bierutowie, w skład której wchodzi: samodzielny lokal niemieszkalny nr 8, o powierzchni użytkowej 40,30 m2, umiejscowiony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 52c, stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość, wraz z wynoszącym 272/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1E/00054566/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla których to składników Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1E/00096696/8, za cenę nie mniejszą (netto) niż 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa regulamin, który jest dostępny w biurze syndyka. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 3220085 oraz 662 128 252 w dni powszednie (z wyjątkiem sobót) w godz. od 900 do 1500.
Termin składania ofert – na nieruchomość 11.01.2016 r., godz. 1500. Oferty należy składać w biurze syndyka: ul. ks. Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty).
(IMSiG Numer 250/2015 (4881) z 24 grudnia 2015 r., Pozycja 21196)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 8 stycznia 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(IMSiG Numer 12/2016 (4897) z 20 stycznia 2016 r., Pozycja 1242)

Ogłoszenie o przetargu
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15) sprzedaje z wolnej ręki nieruchomość zlokalizowaną w Bierutowie, w skład której wchodzi samodzielny lokal niemieszkalny nr 8, o powierzchni użytkowej 40,30 m2 umiejscowiony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 52c, stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość, wraz z wynoszącym 272/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1E/00054566/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla których to składników Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00096696/8 za cenę nie mniejszą (netto) niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa regulamin, który jest dostępny w biurze syndyka oraz na stronie www.e-syndyk.com.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 3220085 oraz 662 128 252 w dni powszednie (z wyjątkiem sobót) w godz. od 900 do 1500. Termin składania ofert – na nieruchomość 8.03.2016 r., godz. 1500. Oferty należy składać w biurze syndyka: ul. ks. Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty).
(IMSiG Numer 31/2016 (4916) z 16 lutego 2016 r., Pozycja 3461)

Ogłoszenie o przetargu
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15) sprzedaje z wolnej ręki nieruchomość zlokalizowaną w Bierutowie, w skład której wchodzi samodzielny lokal niemieszkalny nr 8, o powierzchni użytkowej 40,30 m2 umiejscowiony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 52c, stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość, wraz z wynoszącym 272/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1E/00054566/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla których to składników Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1E/00096696/8 za cenę nie mniejszą (netto) niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa regulamin, który jest dostępny w biurze syndyka oraz na stronie www.e-syndyk.com.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 3220085 oraz 662 128 252 w dni powszednie (z wyjątkiem sobót), w godz. od 900 do 1500.
Termin składania ofert – 9.05.2016 r., godz. 1500.
Oferty należy składać w biurze syndyka: ul. ks. Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty).
(IMSiG Numer 78/2016 (4963) z 22 kwietnia 2016 r., Pozycja 9409)

Ogłoszenie o przetargu
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15) sprzedaje z wolnej ręki nieruchomość zlokalizowaną w Bierutowie, w skład której wchodzi samodzielny lokal niemieszkalny nr 8, o powierzchni użytkowej 40,30 m2, umiejscowiony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 52c, stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość, wraz z wynoszącym 272/10000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1E/00054566/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla których to składników Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00096696/8, za cenę nie mniejszą (netto) niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa regulamin, który jest dostępny w biurze syndyka oraz na stronie www.e-syndyk.com.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 3220085 oraz 662 128 252 w dni powszednie (z wyjątkiem sobót) w godz. od 900 do 1500.
Termin składania ofert – 23.09.2016 r., godz. 1500. Oferty
należy składać w biurze syndyka: ul. ks. Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty).
(IMSiG Numer 172/2016 (5057) z 6 września 2016 r., Pozycja 22472)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 31 sierpnia 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(IMSiG Numer 184/2016 (5069) z 22 września 2016 r., Pozycja 23861)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15 of), ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 9 marca 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(IMSiG Numer 75/2017 (5212) z 18 kwietnia 2017 r., Pozycja 14211)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/15 of), ogłasza, że sporządzona została trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 9 maja 2018 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego (w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego) złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(IMSiG Numer 114/2018 (5502) z 14 czerwca 2018 r., Pozycja 25572)