Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk “PIETRZYK” w Trzebnicy w upadłości informuje o prowadzeniu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego oraz aukcji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Parkowej i Miarki w Zdzieszowicach, wchodzącej w skład masy upadłości Wiktora Pietrzyka, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1K/00054014/5, obejmującej:

  1. działkę o nr 84/14 o powierzchni  0,1940 ha, obręb 0007 – Zdzieszowice, AM-14, obejmująca budynek stodoły;
  2. działkę o nr 84/15 o powierzchni  0,0900 ha, obręb 0007 – Zdzieszowice, AM-14, obejmującej budynek mieszkalno – gospodarczy (dawna stajnia) 

 

za cenę łączną nie niższą niż 99.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta  Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) przesyłając na podany powyżej adres Kancelarii Syndyka Masy Upadłości. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie, miejscu i warunkach sprzedaży, w tym sposobie i terminie składania ofert określa Regulamin sprzedaży z wolnej ręki z dnia 08.01.2021 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.upadlosci24.pl, www.codexline.com. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem telefonu 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaż