Syndyk TRINITES POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oferuje do sprzedaży przedsiębiorstwo Upadłego – przedsiębiorstwo naprawy taboru kolejowego

 

ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA SĄDU CELEM PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postanowieniu z dnia 3 września 2020 r., sygn. akt V GUp 130/20, w sprawie upadłościowej TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu, KRS: 0000623685, zmienił termin posiedzenia celem przeprowadzenia przetargu wraz z ewentualną aukcją celem sprzedaży przedsiębiorstwa – z dnia 7 września 2020 r., godzina 11:00, sala 120 – na dzień 12 października 2020 r., godzina 11:00, sala 120 oraz postanowił dokonać zmiany w Regulaminie sprzedaży przedsiębiorstwa TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w upadłości w ten sposób, że oferty zakupu przedsiębiorstwa można składać do dnia 8 października 2020 r. do Sądu Rejonowego w Opolu na zasadach określonych w Regulaminie.


Oferta obejmuje przedsiębiorstwo Upadłego TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu w rozumieniu art. 551 kc, stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej, obejmujące: wartości niematerialne i prawne; zasoby ludzkie; nieruchomości; ruchomości – środki trwałe; wyposażenie, zapasy, z wyłączeniem: środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych Upadłego; dokumentacji postępowania upadłościowego oraz korespondencji Upadłego; wierzytelności innych niż związane z bieżącą działalnością Upadłego, należności publicznoprawnych, wierzytelności z tytułu umów dzierżawy, umów najmu, powstałych przed dniem sprzedaży oraz dokumentacji związanej z tymi wierzytelnościami – za cenę nie niższą niż 12.500.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek). Sprzedaż dotyczy przedsiębiorstwa objętego Opisem i Oszacowaniem biegłego sądowego z dnia 29 lipca 2020 r. i korektą Opisu i Oszacowania z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

Sprzedaż prowadzona jest w drodze przetargu oraz aukcji w trybie przepisów art. 320 i  nast.  Prawa upadłościowego. Oferty nabycia należy składać do dnia 8 października 2020 r. bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Sądu Rejonowego w Opolu. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, 45-368 Opole w dniu 12 października 2020 r., godz. 11:00, sala 120. Oferta nabycia  Przedmiotu sprzedaży winna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz spełniać warunki podane w obwieszczeniach i Regulaminie.

Regulamin sprzedaży przedsiębiorstwa TRINITES POLSKA (tekst jednolity)

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka, w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. Informacje o przetargu można uzyskać także telefonicznie pod nr 71 322 00 85.