UWAGA!

Syndyk masy upadłości Rafała Blicharza prowadzącego działalność pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w skład, której wchodzą:

a) nieruchomość stanowiąca działkę nr 1046/2 o pow. 0,1788 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w stanie surowym otwartym, położona w Radwanicach przy ul. Bzowej, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00051976/8 – za kwotę nie niższą niż 966.000,00 zł,

b) nieruchomość stanowiąca działkę nr 296/10 o pow. 0,0176 ha, położona w Marcinkowicach przy ul. Słonecznej, gmina Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00032549/7 – za kwotę nie niższą niż 493,00 zł,

c) dokumentacja budowlana – projekt budowlany zamienny do pozwolenia nr 3414/2009 na budowę budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dnia 17.11.2009 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – za kwotę nie niższą niż 53.507,00 zł.

Sprzedaż organizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Sędziego – komisarza Jarosława Horobiowskiego (sygn. akt VIII GUp 123/16) z dnia 7 lipca 2017 r. zmienionego postanowieniem z dnia 20 stycznia 2018 r.

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucane. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed terminem składania ofert, wadium w wysokości 10 % ceny łącznej wywoławczej 1.020.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00. Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje  data wpływu do Kancelarii Syndyka.  Otwarcie – w Kancelarii Syndyka w dniu 25 kwietnia na godz. 15.00. Termin wniesienia wadium – do 23 kwietnia 2018 r. godz. 16.00.

W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne (oferta zawierająca cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 20 % tej ceny), Syndyk zarządzi aukcję (licytację) albo przystąpi do negocjacji w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena. Dodatkowe kryteria w przypadku ofert równorzędnych: wysokość zaoferowanej ceny za poszczególne składniki przedmiotu sprzedaży oraz sposób jej uiszczenia (preferowane – środki własne). Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do  swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.ardobiejewska.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 717127273.

Regulamin sprzedaży