Syndyk  PW Pro Service sp. z o.o.,  w upadłości w Namysłowie wydzierżawi a następnie sprzeda z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Oferta obejmuje sprzedaż zorganizowanej część przedsiębiorstwa obejmującej:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia  i  wyposażenie  zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  2. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiot sprzedaży wskazany w pkt. a i b podlegają łącznej sprzedaży.

Cena minimalna wywoławcza łączna za obie nieruchomości to 2 149 000,00 zł.

Umowa sprzedaży poprzedzona będzie umową dzierżawy na okres 3 miesięcy za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10 000 zł netto miesięcznie czynszu dzierżawnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach, trybie i warunkach określają regulaminy sprzedaży, które są dostępne na stronach www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.plwww.kaczmarekskonieczna.pl oraz w siedzibie spółki. Informacje o przetargach można uzyskać telefonicznie pod numerem 662 128 252 oraz 71 322 00 85 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót)  w godz. od 09:00 do 14:00.

Przedmiot dzierżawy i sprzedaży  oraz dokumenty można oglądać osobiście – po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Regulamin sprzedaży

Załącznik do regulaminu – Wzór umowy dzierżawy